Flowers

Агрономски речник

Агрономски речник

А

Б

В

Г

Д

Е

ж

з

и

й

к

л

м

н

о

п

р

с

т

у

ф

х

ц

ч

ш

щ

ъ

ь

ю

я

А

Азот

Незаменим хранителен елемент за растения и животни. Азотът е компонент на хлорофила, ензимите, аминокиселините и нуклеиновите киселини.

Алкална почва

Почва с рН над 7,0.

Амониев азот (NH4)

Форма на азота, която е достъпна за растенията.

Б

В

Варуващ материал

Материал, способен да неутрализира почвената киселинност

Варова потребност

Количеството необходим варуващ материал за промяна на рН на почвата до желано ниво.

Вторични макроелементи

Макроелементите калций, магнезий и сяра.

Г

Гарантирано съдържание

Минимални количества хранителни вещества, съдържащи се в тор, посочени като проценти върху етикета на торовия материал.

Д

Достъпна вода

Количеството вода в почвата, което лесно може да се усвои от корените на растенията

Достъпен хранителен елемент

Хранителен елемент във форма, която растението може да усвои.

Е

Евапотранспирация

Загубата на вода в атмосферата от почвената повърхност чрез изпаряване и чрез транспирация през растенията.

Ерозия на почвата

Процес на механично разрушаване и отнасяне на почвената маса от действието на водата и вятъра.

ж

з

Зелено торене (Сидерация)

Заораване на зелени и сочни недземни части и корени на растенията, с цел да се повиши почвеното плодородие.

и

Изчерпване на хранителни вещества

Намаляване на съдържанието / запаса на дадено хранително вещество в почвата, поради внасянето на по-малки количества, отколкото се изнася с реколтата.

Имобилизация

Преобразуването на елемент от неорганична в органична форма от микроорганизми, в резултат на което този елемент става недостъпен за други организми или растения.

й

к

Калиев оксид (K2O)

Използва се при отразяване на съдържанието на торове за означаване на процента на водоразтворим калий, изразен като K2O.

Калий

Незаменим хранителен елемент за растенията и животните. Участва в регулирането на водното съдържание в растенията, енергийния метаболизъм, синтеза на нишесте и разграждането на захарта.

Катионен-обменен капацитет (СЕС)

Общата сума на обменните катиони, които почвата може да адсорбира при определено pH. Изразено като центимоли на килограм (cmolc / kg) почва или миликвиваленти на 100 g почва (meq / 100 g почва).

Кисела почва

Почва с рН под 7,0.

Критична стойност

Концентрация на хранителен елемент в растителна тъкан или в почвата на границата между дефицит и оптимум за дадена култура.

л

Листно торене

Прилагане на разтвор на тор върху надземната част на растенията, като обикновено се прави в допълнение към хранителните вещества, вложени в почвата.

Луксозно хранене

Поглъщането от растенията на основни хранителни вещества в количества, превишаващи необходимостта за растеж. Луксозни концентрации в ранен етап могат да се използват при по-късни фази от развитието.

м

Макроелемент

Хранително вещество, от което растението се нуждае в сравнително големи количества. Основните макроелементи са азот (N), фосфор (P), калий (K), калций (Ca), магнезий (Mg) и сяра (S).

Механичен състав на почвата

Количественото съотношение на различните по големина частици, които изграждат твърдата фаза на почвата – пясък, прах и глина.

Микроелемент

Хранително вещество, от което растенията се нуждаят само в малки количества. Бор (В), хлор (Cl), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn), молибден (Mo), никел (Ni) и цинк (Zn).

Минерализация

Преобразуването на елемент от органична форма в неорганична форма от почвените организми.

Минимална обработка на почвата

Система за обработка на почвата, която включва намален брой технологични операции, извършване само на повърхностни обработки, обработки само на частот площта или пълно изключване на обработките (директна сеитба).

н

Натрупване на хранителни вещества

Увеличение на съдържанието / запаса на дадено хранително вещество в почвата, дължащо се на внасянето му в по-големи количества, отколкото се изнася с реколтата.

Неземеними хранителни елементи

Елементи, безусловно необходими за растежа и развитието на растенията C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.

Неорганичен азот

Минерални форми на азот.

Неорганичен фосфор

Соли на фосфорната киселина или някои от нейните аниони, обикновено ортофосфати или полифосфати.

Неподвижен хранителен елемент

Хранителен елемент, който се движи много бавно или не се придвижва в почвата или растението.

Ниво на токсичност

Количество материал в растения, почва или вода, което може да навреди или да наруши физиологичната функция на растенията или почвените микроорганизми.

Нитрат (NO3)

Неорганична азотна форма, която е много разтворима, лесно се измива от почвите и е лесно достъпна за растенията.

Нитрит (NO2)

Форма на азот, получена от първия етап на нитрификация от почвени микроорганизми. Впоследствие нитритът се окислява до нитрат (NO3) от други микроорганизми.

о

Обемна плътност на почвата

Масата на единица обем абсолютно суха почва в ненарушено (естествено) състояние, изразена в g/cm³ или в kg/m³.

Общ азот

Сумата от органичните и неорганичните форми на азот в почвата.

Органичен азот

Азот, който е свързан с органичен въглерод и образува органични молекули.

Органичен фосфор

Фосфор, който е свързан с органичен въглерод и образува органични молекули.

Ортофосфати

Неорганична форма на фосфора, която е достъпна за растенията.

п

Подвижен елемент

Хранително вещество, което лесно се движи в почвата или растението.

Подпочвена вода

Вода в наситената зона под обработваемия почвен слой

Потребност от хранителни вещества

Количеството хранителни вещества, необходими за получаване на определен добив от дадена култура на единица площ.

Почва

Природно тяло, образувано под влияние на климата, растителността и релефа, което заема повърхностния рохкав пласт на земната суша и притежава свойството плодородие.

Почвен разтвор

Течната съставна част на почвата, заедно с разтворените в нея съединения.

Почвени анализи

Химическа, физическа или биологична процедура, която оценява характеристиките на почвата, по отношение на растежа на растенията и възможния отговор в растежа на културите към осигуряване на допълнителни хранителни вещества.

Почвено плодородие

Свойството на почвата да осигурява на растенията всички необходими условия (хранителни вещества, вода, въздух, топлина и др.) за техния растеж и развитие.

Пределна полска влагоемност (ППВ)

Максималното количество вода, което почвата може трайно да задържи при полски условия след обилно навлажняване и оттичане на гравитационната вода.

Препоръчителна норма

Предписаните количества хранителни вещества, които трябва да се внесат, въз основа на анализи на почвата и/или растенията, целеви добиви и други фактори, свързани с отглежданата култура.

Прецизно земеделие

Използване на най-добрите технологии за идентифициране и управление на варирането в почвата и културите, с цел повишаване на добивите и печалбата.

Променлива норма на приложение (VRA)

Прилагането на материал, така че нормата на приложение се основава на точно то местоположение или качествата на зоната, в която се внася материалът.

Първични хранителни елементи

Трите макроелемента, използвани от растенията в най-големи количества: азот, фосфор и калий.

р

Растителни остатъци

Растителен материал (корени и стъбла), който остава на полето след прибиране на реколтата.

с

Сеитбообрaщение

Научнобосновано последователно редуване на замеделски култури по време и място върху определена обработваема площ.

Система за обработка на почвата

Технологични операции, свързани с обработка на почвата, редувани по време в определена последователност, които се различават по дълбочина, начин на извършване и степен на въздействие върху почвата.

Структура на почвата

Способността на почвата да се разпада на различни по форма и големина агрегати.

т

Технология за променлива норма (VRT)

Възможност да се променя приложението на необходимите материали за производство, въз основа на критерии за отговор на културите или на почвените условия. VRT позволява целенасоченото приложение на материали с различна норма в рамките на едно поле.

Тор

Органичен или неорганичен материал, добавен към почвата, за да достави едно или повече хранителни вещества, необходими за растежа на растенията.

Торова норма

Количеството на допълнителните хранителните вещества, изчислени за един вегетационен период от дадена култура на единица посевна площ за получаване на определен добив при конкретни почвено-климатични условия и след като са взети предвид наличните запаси на почвата.

Точка на трайно завяхване

Влажността на почвата, при която растенията трайно завяхват и е равна на мъртвия воден запас.

у

Уплътняване на почвата

Увеличаване на обемната плътност и намаляване на порьозността, чрез прилагане на механична сила върху почвата.

ф

Фертигация

Приложение на торови продукти чрез напоителна система.

Фосфор

Незаменим хранителен елемент за растения и животни. Компонент на клетъчните стени, нуклеиновите киселини и молекулите за пренос на енергия.

Фосфорен пентаоксид (P2O5)

Използва се при отразяване на съдържанието на торове за означаване на процента на наличния фосфор, изразен като P2O5.

х

Хумус

Сложен комплекс от органични вещества със специфична част от хумусни киселини, които образуват с минералните съединения сложни органо-минерални съединения в почвата.

ц

ч

ш

щ

ъ

ь

ю

я