Общи условия на играта по повод Деня на почвата -5.12

РАЗДЕЛ 1. –  Цел на Общите правила

1.1. Настоящите Общи правила имат за цел да уредят условията и реда на провеждане на  игра по повод Деня на почвата  на  страницата на НИК и сайта на НИК Агро Сървис

Раздел.2 – Организатор

2.1. Организатор на играта е „НИК Електроникс“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксел 11Б, ет. 13 /Организатор/.

2.2. Организаторът може да провежда игри и да публикува информация за механизма на провеждане и/или обявяване на спечелилите участници на Facebook страницата си.

РАЗДЕЛ 3 –  Право на участие

3.1. Право на участие в игрите има всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице, имащо местожителство на територията на Република България, което покрива/отговаря на/изпълнява условията за участие в съответната игра, изрично посочени в съобщението (поста) за обявяването и.

3.2. Всеки Участник отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в съответната игра.

3.3. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в теглене на награди, при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

3.4. Не се допускат до участие физически лица, които използват фалшиви профили, правят опити за повече от една регистрация (когато това не е позволено) или имат достъп до Facebook профила на Организатора на игрите, използвайки други начини и средства, включително злонамерени, които имат за цел нечестно манипулиране на шансовете си за печалба в съответната игра. При съмнения за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник и да отстрани това лице от участие в играта, като не е задължен да посочва обяснение за изключването, респективно да публикува информация за това във Facebook профила си.

3.5. При наличие на всички предпоставки, предвидени в настоящите Общи правила и в съответните условия за участие в дадена игра, възниква право на участие в играта.

3.6. Не може да бъде участник в игра лице, което е управител или пряко или косвено притежава участие в капитала на Организатора и/или пряко или косвено може да упражнява контрол върху Организацията; лице, върху което Организаторът може пряко или косвено да упражнява контрол; лице, което работи по трудово правоотношение, или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и/или администрирането на съответната игра. При наличие на данни за несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице, в която и да е от организираните игри.

РАЗДЕЛ 4 – Период на провеждане на играта

4.1. Играта се организира с рекламна цел Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 3.12- 10.12.2021

РАЗДЕЛ 5 -Териториален обхват на Играта

5.1. Играта се организира и провежда във Фейсбук страницата на НИК и сайта на НИК Агро Сървис – https://www.facebook.com/nikbulgaria/

РАЗДЕЛ 6 – Механизъм и условия за участие в играта

6.1. Всеки, който иска да се включи в играта е необходимо да попълни контактна форма на страницата / линк/.  След края на играта, ще бъдат определени и тримата победители. Условията за избор на победител са на случаен принцип и се извършва чрез софтуер. Всеки участник може да участва повече от веднъж чрез попълването на формата. Това води по-голяма вероятност за победа и награда.

6.2. Всички, изпълнили условията, Фейсбук потребители имат равни шансове за участие 

6.3. Само потребителите, които отговарят на тези общи условия в периода на провеждане на играта, имат право да участват. 

РАЗДЕЛ 7. – Награди в Играта

7.1. С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.

7.2. Наградата, определена за спечелилият участник в играта, е:

  • 1-во място Пенетрометър – 1 бр 
  • 2 -ро – пакет анализи, които ще бъдат извършени в лабораторията на НИК Агро Сървис – 1 бр
  • 3-то – пакет анализи, които ще бъдат извършени в лабораторията на НИК Агро Сървис – 1 бр
  • 4-то – пакет анализи, които ще бъдат извършени в лабораторията на НИК Агро Сървис – 1 бр

7.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.

РАЗДЕЛ 8. – Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

8.1. Определянето на печелившите ще бъде извършено със софтуерна програма

8.2. До 17.12.2021  г. победителите трябва да потърси своята награда, като ни пише Фейсбук съобщение или се свърже с нас на телефон: 02/974 43 33

Ако спечелилите не потърсят наградата до 17.12.2021  г. включително, това се приема за отказ от нея. При тези условия тя ще бъде предоставена на резервно изтеглен печеливш.

РАЗДЕЛ 9.- Защита на личните данни

9.1. Участниците се съгласяват, че обработването на личните им данни се извършва за целите на организиране и провеждане на съответната игра – с цел лицето да бъде идентифицирано и да бъде осъществена обратна връзка със спечелилото/лите награда лице/а, и за да може последната да бъде предадена. Данните се обработват за периода на играта и съобразно законоустановените срокове и политика на Организатора. 

9.2. С участието си в съответната игра всеки участник приема Общите правила и предоставя своето съгласие НИК Електроникс  да обработва и съхранява личните му данни законосъобразно и в съответствие с изискванията на чл. 6, параграф 1 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

9.3. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в съответната игра и да я използва за целите на провеждането на провеждането и, съгласно настоящите Общи правила и приложимото действащото законодателство .

РАЗДЕЛ 10. – Други условия

10.1. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

a./ Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.

б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

10.2. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

10.3. Организаторът си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.