Почвеното здраве (Soil Health) е най-важното условие за практикуване на устойчиво земеделие. Почвата е източник на храната, пречиства въздуха и водата, предоставя убежище на много полезни живи организми и осигурява необходимата среда за отглеждане на растенията.

Отношението към този ценен ресурс днес ще бъде в основата на бъдещото земеделие.

Почвата се състои от 4 компонента: вода, въздух, минерали и живи микроорганизми и балансът между тях е най-съществен за нейното добро състояние и здраве.

  • Съотношението на тези компоненти определя вида на почвата
  • Тяхното добро взаимодействие определя репродуктивните способности на почвата
img

Soil Health наричаме оценката на качествата на почвата и нейния капацитет да функционира като балансирана екосистема.

НИК Агро Сървис работи съвместно с Университет Корнел, САЩ за да адаптира в България една от най-утвърдените методологии в света за оценка на почвеното здраве. С помощта на услугата Soil Health земеделците могат да получат по-пълна яснота за важните показатели и да планират как да ги управляват.

Една част от въпросите, на които отговаря Soil Health?

Кои използвани продукти и технологии, всъщност са от полза за рентабилността на моето производство?
Кои използвани продукти и технологии, всъщност са от полза за рентабилността на моето производство?
Как да управлявам и подобрявам здравето на моята почва?
Как да управлявам и подобрявам здравето на моята почва?
В какво да инвестирам – краткосрочно и дългосрочно, ако искам да подобрявам състоянието на полетата?
В какво да инвестирам – краткосрочно и дългосрочно, ако искам да подобрявам състоянието на полетата?
Моята почва има по-голям потенциал. Дали е така?
Моята почва има по-голям потенциал. Дали е така?

Услугата Soil Health от НИК Агро Сървис има за цел да направи тест на състоянието на почвата, да удостовери критичните показатели и да предложи управленски решения за подобряване на нейното състояние.

image

Услугата Soil Heаlth включва няколко етапа:

определяне на зони, измервания и вземане на проби
определяне на зони, измервания и вземане на проби
Измерване и анализ на различни групи показатели
Измерване и анализ на различни групи показатели
  • Химични
  • Физични
  • Биологични
Прилагане на методология за оценка
Прилагане на методология за оценка
Практически план за управление и подобрение на показателите
Практически план за управление и подобрение на показателите

Опазване и подобряване на почвеното здраве от НИК

video-image

Свържете се с нас