Общи условия

О Б Щ И   У С Л О В И Я

Редакция 9 от 01.07.2022 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Настоящите Общи условия определят условията, реда и сроковете за предоставяне на услуги от НИК АГРО СЪРВИС ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с Единен идентификационен номер (ЕИК) 201424000, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Брюксел 11Б.

Изпълнителят има право да променя едностранно настоящите Общи условия, за което следва да уведоми Клиентите чрез системата Геоскан. Друго специално уведомяване за извършените промени на Възложителите не е необходимо.

 1. Настоящите Общи условия се считат за неразделна част от всеки конкретен договор (основен договор или абонаментен договор) за възлагане на услуга, сключен между „НИК АГРО СЪРВИС” ООД и съответния Възложител.
 2. С подписването на договор, съответният Възложител се съгласява, че е запознат с настоящите Общи условия и че същите пораждат правно действие за него, считано от датата на сключване на договора. Страните могат да договорят специални условия на предоставяне на услугата, различни от тези Общи условия, с допълнително писмено споразумение с изрично посочване, че същите се отклоняват от Общите условия. С подписването на договор Възложителят изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани от Изпълнителя.
 3. С цел избягване на всякакви терминологични противоречия или несъответствия, Изпълнителят дава тълкуване на терминологията, свързана с възложените услуги по основния договор, както следва:
  • Почвена проба – съвкупност от взети единични почвени проби, която се счита за представителна за определена територия.
  • Единична почвена проба – получава се от единично вземане на почва посредством пробовземни устройства, машини или инструменти.
  • Растителна проба – съвкупност от взети единични растителни проби от определени части (органи) на растенията в подходяща за целите на анализа фаза (фенофаза) от развитието им, която се счита за представителна за определена територия.
  • Единична растителна проба – получава се от единично вземане на проба от определена част (орган) на растението.
  • Пробовземни устройства, машини или инструменти – специализирани автоматизирани или ръчни инструменти позволяващи вземане на единични проби и гарантиращи незамърсяването им с вещества, които могат да компрометират последващото им анализиране.
  • Почвен или растителен анализ (изпитване) – анализ (изпитване) на почвена или растителна проба за наличие на едно или повече вещества, определени химични и физични свойства и др. Обикновено анализът (изпитването) на почвени или растителни проби се извършва с цел определяне концентрацията на вещества в тях, както и нуждата на растенията от хранене.
  • Почвена карта – представлява карта с нанесени в графичен и/или текстов вид разпределение на определените вследствие на почвените анализи показатели за определена територия (застъпена площ). Предоставя се на хартиен носител или в цифров вид на магнитен носител или по електронен път.
  • Дигитално картиране – всички действия по определяне (очертаване със специализирана GPS техника и/или софтуер) на границите на застъпената площ, предмет на вземане на проби за анализ (изпитване), определянето на зони (клетки), от които ще се вземат единични проби, за които ще се формират представителни проби, както и създаването на цифрова карта съдържаща слоеве с информация от извършените анализи (изпитвания).
  • Дигитална карта за приложение с променлива норма (VRA карта – Variable Rate Application Map) – представлява цифрова карта създадена чрез Дигитално картиране, съдържаща информация за количеството вещества, които трябва да бъдат приложени в зони от съответни земеделски парцели или за приложения на сеитба на семена с променлива норма, приложение с променлива норма на вещества, като пестициди, мелиоранти и др.
  • Застъпена площ – територия, по отношение на която ще се извършват услугите предмет на договора между Възложителя и Изпълнителя. Размерът на застъпените площи се определя в дка (декари) или ха (хектари).
  • Система Геоскан (Системата) – Електронна платформа, в която Изпълнителя предоставя на Възложителя готови материали, както и всякакъв вид информация свързана с възложените от него услуги.
 4. По силата на настоящите Общи условия, при осъществяване на услугите, които Изпълнителят предоставя, същият използва утвърдени методики, които отговарят на обичайните изисквания за вида услуга.
 5. Във връзка с изпълнение на услугите, предмет на договора, Изпълнителят използва машини, устройства, инструменти и софтуер, които са предмет на иновативни технологии в областта на анализа (изпитването) на почвата, като същите отговарят на най-високите изисквания за качество. Услугите по договора се предоставят от Изпълнителя съгласно инструкциите на производителя на използваните машини, устройства и инструменти.
 6. При предоставяне на услугата, предмет на договора, следва да бъде съобразено наличието на неблагоприятни климатични и други условия, които биха могли да доведат до невъзможност за пълно или частично изпълнение на услугите. Под неблагоприятни климатични и други условия се разбират много ниски (под -5 °C) и много високи температури (над 35 °C), повърхностно преовлажнени и заблатени почви, прекалено сбити и изсушени почви, дъжд и/или снеговалеж, площи след скоро извършена оран и др., които заедно или поотделно не позволяват оптималната работа на машините или създават опасност за живота и/или здравето на операторите, както и повреда на пробовземната техника. Неблагоприятните условия са предпоставка за затруднения при вземането на почвени проби, а в този смисъл и получването на резултати, които е възможно да не дадат реална представа за състоянието на застъпените площи, поради което Изпълнителят има право да откаже извършването до установяването на наличие на благоприятни климатични и други условия.
 7. С подписването на договор Възложителят декларира, че е запознат с описаните дефиниции, изисквания за благоприятни климатични и други условия, като и че приема същите и се задължава да се съобразява с тях и ги спазва до приключване на изпълнение на услугата от страна на Изпълнителя.

 

ВИДОВЕ УСЛУГА

 1. Изпълнителят предоставя услуги, описани в Договор между страните.
 2. Изпълнителят договаря параметрите на конкретните услуги в договора, сключен със съответния Възложител.
 3. Целите на Изпълнителя при осъществяване на услугата са свързани с :

10.1.    Качествено изпълнение при вземане на проби и извършване на анализите (изпитванията); Използване на иновативни технологии с цел прецизиране на услугата и повишаване качеството или съкращаване сроковете на изпълнение;

10.2.    Задълбочени консултации в областта на храненето и напояването на земеделските култури;

10.3.    Оптимизиране разходите на Възложителя по отношение на осъществяваната от него дейност в областта на почвознанието, храненето и напояването на земеделските култури;

10.4.    Повишаване на производителността/добива и/или качеството на продукцията на Възложителя въз основа на направените изводи относно текущото физично и агрохимично състояние на почвата;

10.5.    Опазване на околната среда и водите.

 1. Всяка услуга, индивидуализирана в съответния договор, се счита за изпълнена чрез визуализиране на данните на екрана на Възложителя в системата Геоскан.
 2. След затваряне на прозореца на Интернет браузъра с получените данни от Възложителя услугата се счита за извършена, независимо дали е използвана възможността за разпечатване, запис във файл на компютъра на Клиента или друг начин за съхраняване на информацията от услугата.
 3. Възложителят има право да прегледа материалите и в 7-дневен срок да уведоми Изпълнителя за свои забележки. Ако Възложителят не възрази в посочения в предходното изречение срок, Услугата се счита за приета без забележки.
 4. Изпълнителят не носи отговорност за обективната/субективната невъзможност на Възложителя да се възползва от направените препоръки на база взетите и анализирани (изпитани) почвени и/или растителни проби. Изпълнителят не носи отговорност относно квалификацията на Възложителя да използва по предназначение резултатите от направените анализи (изпитвания) на почвените и/или растителните проби.
 5. Изпълнителят не носи отговорност за невъзможността на Възложителя да постигне по-високи добиви, по-ниски разходи, по-качествена продукция и други. Препоръките за хранене и напояване на земеделски култури на Изпълнителя се изготвят с намерение целите на т. 10 от настоящите Общи условия да бъдат постигнати, но постигането им е възможно след наличието на различни обективни и субективни фактори, спрямо които Изпълнителят няма и не би могъл да има влияние или отношение.
 6. Изпълнителят не носи отговорност за повреди и щети върху посевите причинени от придвижване на пробовземните машини в случай, че от Възложителят е възложено пробовземане по време на развитие на културите.

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 1. При подписване на договора, страните договарят възнаграждение за изпълнение на услугата на следните бази:

17.1.    Типа на услугата.

17.2.    Застъпена площ.

17.3.    Период на действие на договора.

 1. С цел избягване на всякакво тълкуване относно изчисляването на дължимото възнаграждение по т. 17, Изпълнителят определя следния алгоритъм - единичната цена на дка или ха се умножава по лимита на общия размер застъпени площи, като крайният резултат дава размера на договореното възнаграждение. Допълнително към възнаграждението се начислява дължимия ДДС.
  • Считано от 1 октомври на всяка Стопанска година след първата година от срока на договора, Изпълнителят има право да коригира Възнаграждението в сила към този момент, така че да отрази всяко увеличение на EUR CPI (общият (отнасящ се до всички стоки) хармонизиран индекс на потребителските цени (НIСР) в 28-те страни от ЕС, определян от ЕUROSTAT) през време на една година, непосредствено предхождаща 1 октомври на текущата календарната година, т.е. увеличението по време на период от 12 (дванадесет) месеца, започващ на 1 октомври от предходната година и приключващ на 30 септември от текущата година, в случай че това увеличение надхвърля 5 % спрямо годината на сключване на договора. Изпълнителят изчислява увеличението на Възнаграждението непосредствено преди началото на Стопанската година, като новата сума на Възнаграждението е в сила от 1 октомври.  Ако изрично не е посочено друго, всяка препратка в тези Общи условия или в договора (както и във всяка кореспонденция във връзка с него) към Възнаграждението, се счита за препратка към Възнаграждението в индексирания му към съответния момент размер съгласно настоящия Член 18.1;
 2. При абонаментните договори се взема предвид и продължителността на договора.
 3. Договореното възнаграждение се изплаща от Възложителя по начин, уговорен с договора.
 4. Всички договорени възнаграждения се заплащат по банков път.

 

ОБЕМ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. Страните договарят в договора обема на услугата, който се определя на базата на размера на застъпените площи, по отношение на които Възложителят възлага изпълнението на определен набор от услуги.
 2. За коректното изпълнение на услугата, Възложителят се задължава, преди започване на изпълнението на услугите да осигури необходимата информация относно местонахождението на застъпените площи, както и всяка друга информация, необходима на Изпълнителя във връзка с нормалното изпълнение на услугата, както и да осигури свободен достъп до площите и свой представител на място. Въз основа на информацията предоставена от Възложителя, Изпълнителят отбелязва застъпените площи в системата Геоскан, в резултат на което системата генерира Протокол за определяне на застъпените площи. Генерираният протокол се изпраща на имейла, посочен за връзка с Възложителя в подписания договор между страните. След получаване на имейла по предходното изречение, Възложителят има право в двудневен срок да отправи писмени възражения по определената застъпена площ чрез изпращане на имейл до Изпълнителя. В случай че в посочения двудневен срок липсват възражения от страна на Възложителя, протоколът се счита потвърден.
 3. Страните договарят с договора всички срокове по изпълнението, както и дата за начало на изпълнението. Срока за изпълнение на услугите от страна на Изпълнителя започва да тече най-рано от деня, следващ на този, в който страните (Възложителя и Изпълнителя) идентифицират местонахождението и размера на застъпените площи съгласно правилата за идентификация и потвърждение, уговорени в договора и в т.23. Възложителят възлага изпълнението на услугата по отношение на площ (застъпена площ) съгласно протокола за застъпени площи. Липса на протокол за идентифициране на местонахождението и размера на застъпените площи, поради причина, за която Възложителят отговаря се приравнява на липса на необходимото съдействие, без което Изпълнителят не може да изпълни задълженията си. Това не отменя задълженията на Възложителя.
 4. Идентифицирането на местонахождението на застъпените площи по т. 23, както и размера им се определят след успешното им „зареждане“ в системата Геоскан. Изпълнителят си запазва правото, след оглед на заредените площи в системата, мотивирано да откаже изпълнението на услугите за определени застъпени площи. В такива случаи те се отстраняват от системата Геоскан. В случай че изключената площ надвишава 50 % от заявената, Изпълнителят има право да прекрати едностранно договора с писмено уведомление.
 5. След финализирането на процедурата по т. 22-25 размера на застъпените площи, както и общия им размер, нужен за формиране обема на услугата се считат окончателно определени с Протокола, потвърден съгласно т. 23.
 6. При уговорен срок за абонаментно обслужване, Възложителят дължи възнаграждение за целия период на договора независимо от това дали се извършват предоставяните услуги, с изключение на случаите на виновно неизпълнение на задължения от страна на Изпълнителя.
 7. Продължаване на сроковете, без това да се счита за забава в изпълнението от Изпълнителя, е възможно при наличие на следните обстоятелства:
 • Форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, при които обективно е невъзможно изпълнение поради наличие на различни предпоставки – природни явления и бедствия, административни забрани, войни, стачки и други. При настъпване на форсмажорни обстоятелства страната, която е възпрепятствана в изпълнението си, е длъжна да уведоми в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на възникването им, другата страна за това. При липса на уведомление в срок, правилата по отношение на отговорността за изпълнение в условията на форсмажорни обстоятелства не следва да бъдат прилагани.
 • При наличието на неблагоприятни климатични и други условия по смисъла на т. 6 от настоящите Общи условия, Изпълнителят уведомява Възложителя за наличието на такива. Ако въпреки наличието на неблагоприятни климатични и други условия, Възложителят поиска изпълнение на услугата, Изпълнителят може да откаже такова изпълнение, в случай че същото е съпроводено с настъпването на реална опасност за здравето и/или живота на операторите на пробовземната техника, както и от повреда на използваната техника, а в случай че не възрази, Изпълнителят не носи отговорност относно правилното изпълнение на методиката на вземане и изследване на почвените проби, както и коректното определяне и интерпретиране на резултатите от анализите. В този случай, независимо от рисковете за компрометиране на анализа, услугата се счита за изпълнена изцяло, качествено и в срок.
 • Забава в изпълнението на задълженията на Възложителя, което води до удължаване на договорените срокове за изпълнение на Изпълнителя.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. Възложителят има право да получи пълно, качествено и в срок изпълнение на услугите съгласно постигнатите договорености в договора – основен или абонаментен, както и да осъществява контрол по време на изпълнението им, но без да пречи на Изпълнителя.
 2. Възложителят се задължава:
 • Да предостави необходимата информация за изпълнение на услугата – документи, лице за контакт, достъп, представител на място и други, поискани от Изпълнителя;
 • Да заплаща дължимото възнаграждение в срокове и по начина, указани в договора;
 • Да се съобразява с изискванията на Изпълнителя по време на изпълнението, свързани с методиките на пробовземане и анализ на почвените проби, инструкциите на производителя относно използваната техника и инструменти. Неспазването на изброените правила освобождава от отговорност Изпълнителя относно пълното, качествено и в срок изпълнение на услугите;
 • Да предостави застъпените площи за извършване на услугите след уреждане правоотношенията си със собственика или трети лица.
 • Възложителят се задължава при последващо посочване на застъпената площ в началото на съответната стопанска година, площта на отделните заявени териториални единици да не се отклонява от първоначално посочената им площ с повече от 5 %. В случай че посочената площ на отделен парцел или друга териториална единица се отклонява с повече от 5 % от тази, заявена при сключването на Договора, Изпълнителят има право едностранно да откаже изменение на предмета на договора и включване на площите, които надвишават първоначално уговореното между страните като не дължи изпълнение по отношение на същите. При разлика, която надвишава посочената в предходното изречение отношенията между страните могат да се уговорят с анекс или отделен договор.

 

31. Изпълнителят има право да получи дължимото възнаграждение в срокове и по начина, указани в договора.

32. Изпълнителят се задължава:

  • Да изпълни услугите пълно, качествено и в срок съгласно постигнатите договорености.
  • Да използва методики и технологии, които отговарят на изискванията на Възложителя за изследване на почвата, доколкото такива са уговорени в основния договор;
  • Да осигури квалифициран персонал за работа с техниката и инструментите при осъществяване на услугата, както и да осигури инструктаж по безопасност на персонала;

33. Изпълнителят не носи отговорност пред трети лица във връзка с изпълнението, както и не носи отговорност за мястотото на изпълнение, ако по отношение на застъпените площи съществуват облигационни/вещно-правни отношения между Възложител и трети лица или спорове за собственост. Изпълнителят не носи отговорност ако с изпълнението на услугата засяга правата на трети лица, които са в договорни/извъндоговорни правоотношение с Възложителя, включително и когато самият Възложител въвежда в заблуждение Изпълнителя относно правното основание за ползване на площта, от която следва да бъдат взети почвените проби.

 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 1. За неизпълнение на договора се счита всяко непълно, некачествено и забавено изпълнение поради вина на някоя от страните по основния договор.
 2. При наличие на неизпълнение от страна на Изпълнителя – непълно или некачествено изпълнение на договора, Възложителят има право да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока договорът ще се смята за развален. Предупреждението трябва да се направи в писмена форма.
 3. При наличие на неизпълнение от страна на Възложителя – забавено изпълнение на задълженията по договора, Изпълнителят има право да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока на последното, договорът ще се счита за развален и да претендира дължимото за целия срок на договора възнаграждение, както и неустойка в размер на 1 % от същото, за всеки ден забава до пълното изпълнение на задължението, но не повече от 25 %. Изправната страна запазва правото си да претендира и други обезщетения за причинените вреди и пропуснатите ползи в случай, че вредите надхвърлят размера на договорената неустойка.
 4. За частично изпълнение на основния договор се счита всяко изпълнение, което е започнало и е приключило на някакъв етап от цялостното изпълнение, като няма възможност изпълнението да бъде завършено. Частичното изпълнение се констатира от изправната страна на базата на водената писмена кореспонденция между страните. В този случай, при невъзможност за постигане на съгласие за изготвяне и подписване на протокол, всяка от страните изготвя собствен протокол за изпълнение, а взаимоотношенията се уреждат съгласно разпоредбите по-долу.
 5. При наличие на частично изпълнение от страна на Изпълнителя, поради негова вина, Възложителят има право да избере между намаление на цената или повторно извършване на услугата. При избор на намаление на цената, същото се определя между страните съобразно неизпълнената част.
 6. При наличие на частично изпълнение от страна на Изпълнителя поради вина на Възложителя, Изпълнителят има право да развали основния договор и да получи дължимото възнаграждение съобразно изпълнението, както и неустойка в размер 10 % от дължимото възнаграждение.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. По силата на настоящите Общи условия, страните се задължават да не разкриват информация, която им е станала известна при/или по повод изпълнението на основния договор, а именно:
  • Представляваща търговска тайна – информация от търговски характер, свързана с търговските сделки на страна по настоящия договор, лични данни на служители, потребители, абонати на някоя от страните по настоящия договор, клаузи и задължения по вече сключени договори, несъстоятелност, ликвидация, преобразуване и други
  • Поверителна информация – всяка информация и всички материали, касаещи дейността на страните в стопанско, техническо, маркетингово или друго отношение, които не са достъпни за широката общественост: проучвания, позициониране на марката, целеви контрагенти, структурни планове, пазарни стратегии и други, включително и информация, съхранявана върху книжни, оптични, магнитни и всякакви други носители на информация и памет, без да е необходимо същите да са веществени;
  • Технологични знания, технически умения и know-how;
  • Договорни и извъндоговорни правоотношения.
 2. В случай на неизпълнение на договорената клауза за пазене на информацията по т. 40, виновната страна носи отговорност за причинените вреди на другата страна.

 

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ДОГОВОР

 1. Договорът (включително абонаментният) и Общите условия влизат в сила от датата на тяхното подписване от страните.
 2. Договорът се прекратява с изтичане на срока му или в случаи, указани в основния договор (включително и в абонаментния).

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Всички изменения и допълнения по основния договор се считат за действителни само след подписване от страните на писмено допълнение към договора.
 2. В договора, страните предоставят лица и адреси за кореспонденция. В случай, че такива не бъдат указани изрично в основния договор, за такива се считат представителите и адресите на страните, описани в началото на всеки основен договор.
 3. С подписването на настоящите Общи условия Възложителят се съгласява, че Изпълнителят има правото да прехвърля своите права по договора на трети лица, в който случай дължи уведомяване на Възложителя.
 4. Настоящите Общи условия се изготвят от Изпълнителят и се прилагат като неразделна част от основния договор, сключен между Изпълнителя – „НИК АГРО СЪРВИС” ООД и неговите съконтрагенти-Възложители.