Партньор

Аграрен университет – Пловдив, България
Аграрен университет – Пловдив, България

Аграрният Университет в Пловдив е със 75-годишна история на модерен национален и
европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център.
Университетът поддържа високо качество на обучение и следва своите традиции не
само в подготовката на млади специалисти, а и в значителния принос за устойчивия
растеж на аграрния сектор, туристическия бизнес и развитието на регионите. АУ е
акредитиран от НАОА с оценка 9.61 по десетобалната система. Години наред е
национален лидер в професионалните направления Растениевъдство, Растителна
защита и Животновъдството според Рейтинговата система на висшите училища в
Република България.