Flowers

Анализи

В Лабораторията на Агро Сървис се извършват химични анализи на проби от:

Почви
Почви
Растения
Растения
Торове
Торове
Води
Води

Почвени анализи:

 • общи и усвоими форми на: N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo
 • почвена реакция (pH)
 • варопотребност
 • общ минерализуем азот (TMN)
 • съдържание на хумус (OM)
 • активен въглерод (Active Carbon)
 • респираторна дейност на микроорганизмите (Soil Respiration)
 • протеинов индекс (PI)
 • общи и активни карбонати (Тotal and Аctive carbonates)
 • специфична електропроводимост (EC)
 • капацитет на катионна обмяна (CEC)
 • степен на наситеност с бази (Base Saturation)
 • механичен състав (Soil texture)
 • твърдост на почвата (Soil hardness)
 • обемна плътност (Bulk density)
 • пределна плоска  влагоемност (Field capacity)
 • стабилност на агрегатите (Aggregate stability)
img

Анализите в услугата AgroBalance осигуряват надеждна информация относно:

разпределението на хранителния запас в почвата
разпределението на хранителния запас в почвата
потенциала на почвата да изхрани заложените култури
потенциала на почвата да изхрани заложените култури
ефекта от торенето, напояването или другите земеделски практики
ефекта от торенето, напояването или другите земеделски практики
развитието на посевите и нужда от коригиращо торене
развитието на посевите и нужда от коригиращо торене
определяне на зони с дефицити и лимитиращи фактори
определяне на зони с дефицити и лимитиращи фактори

Растителни анализи

 • общи и усвоими форми на: N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B
img

Анализ на води – поливни и питейни

 • водоразтворими форми на N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B
 • pH
 • обща твърдост
 • обща алкалност
 • електропроводимост
 • хлорни йони
 • бикарбонати
img

Анализ на торове - органични и неорганични

 • общи или водоразтворими форми на N, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, B
 • влага и % сухо вещество
 • pH и електропроводимост
img

Свържете се с нас