Flowers

Препоръки

Висококвалифициран екип агрономи консултират и изготвят индивидуални агрономски препоръки за постигане на оптимални резултати и желан добив чрез прецизни технологии.

Специалистите на НИК Агро Сървис разполагат с голям набор от възможности за анализи в собствена Лаборатория и с модерни софтуерни продукти за мониторинг на земеделските площи.

Методологии и компетенции

НИК Агро Сървис има разработени методологии и компетенции за обслужване на различни задания – например определяне на приложимост на площите, изготвяне на прецизни карти на разпределение на органичното вещество, установяване на различни видове дефицити, оценка на почвеното здраве, утилизиране на утайки и други.

image

Препоръката за торене

е заключителния етап от АгроБаланс. На база резултати от лабораторни изследвания на почвени и растителни проби, агрономите създават препоръки за хранене на посевите с плоска или променлива норма.

image

Защо препоръчваме VRA?

При прилагане на променлива норма (VRA) ключовото предимство е в оптимизацията. VRA се прилага при торене, сеитба, напояване и други земеделски практики.

image

Препоръката за напояване

е базирана на предварителен анализ на почвата на ниво блок или поливен сектор. В реално време се извършва онлайн наблюдение чрез приложение  Valley® Scheduling  през целия поливен сезон.

Препоръката за приложимост

е ключова, когато фермерът има намерение да направи инвестиция в придобиване на нови площи или да смени приложението на съществуващите.  НИК Агро Сървис ще извърши анализ на терена – географско местоположение, климатични условия, химичен и механичен анализ на почвите и ще препоръча най-благоприятното съотношение между култури и място за отглеждане.

Свържете се с нас