Flowers

Пробовземане

Правилното пробовземане и съхранение на пробите гарантира обективността на почвените анализи и резултати. Поради тази причина почвеното пробовземане от специалистите на НИК Агро Сървис се извършва:

 • по стандарт, гарантиращ представителност за цялата площ
 • с методика за определяне на микрозони за пробовземане
 • със софтуер за наблюдение на всички етапи от процеса
 • по правила за съхранение и транспортиране на пробите
img

Кои са характерните черти, които отличават пробовземането от НИК Агро Сървис?

 • Автоматизирано пробовземане със сонди Wintex
 • Георефериране чрез мобилно приложение
 • Пробовземане на дълбочини от 0 до 60 см
 • Наблюдение на хода на пробовземането чрез онлайн платформа
 • Съхранение на данните за извършеното пробовземане и издаване на протокол
img

Пробовземането е първата стъпка и от комплексната услуга AgroBalance. В зависимост от обхвата на абонамента, взимането на проби се извършва на няколко етапа:

 • след реколтиране на основната култура за стопанската година
 • контролно, след вегетация
 • контролно по време на вегетация, с включени растителни анализи
img

Как се определя броят на почвените проби?

Броят на почвени проби от един парцел зависи от избраната технология на торене. При технология на торене с плоска норма се прилага пробовземане по стандарт ISO 18400. При избор на торене с променлива норма (VRA – Variable Rate Application) се вземат значително повече проби спрямо ISO
стандарта, за да се достигне още по-висока прецизност и представителност за определената площ.

image

Свържете се с нас